افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

درخواست جبران آسیب

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. علاوه بر این، ما آگاه هستیم که جبران پولی نمی تواند عواقب عاطفی را از بین ببرد. باز هم جبران خسارت مالی می تواند عواقب حادثه را قابل تحمل بسازد. این می تواند زندگی شما را آسان تر کند وشانه های شما سبک می شود.

آسیبی که به عنوان قربانی به شما می رسد می تواند بسیار متنوع باشد و بستگی به شرایط شخصی شما دارد. بنابراین ضروری است که این آسیب به دقت بررسی شود تا ادعای شما بتواند به شیوه ای مناسب به طرف مقابل شناختانده شود. مهم است که ادعاهای شما با یادداشت ها، اظهارات و یا یادداشت معاش شما تأیید شوند.

همچنین توصیه می شود هزینه های خود را از ابتدا پیگیری کنید. وقتی در مورد آسیب صحبت می کنیم بایدهزینه های درمانی تان که  تحت پوشش بیمه ی تان  نیست، سفر و اقامت تان، هزینه برای بهداشت خانگی و یا در تعمیر و نگهداری از باغ خود را به عنوان مثال در نظر بگیرید.علاوه بر این امکان دارد که به دلیل ناتوانی شما برای کار، کار فرمای شما معاش تان را موقتا نه نپردازد و آید شما کمتر شود. در صورت عدم توانایی بیشتر برای کار، ممکن است حتی شما مجبور باشید که مزایای اجتماعی داشته باشید که معمولا کمتر از درآمد طبیعی شما است. علاوه بر این، با آید پایین، ممکن است صدمات ناشی از حقوق بازنشستگی ایجاد شود. علاوه بر این شما مطابق آسیبی که دیده اید می توانید از حق جبران خسارت برای درد و رنج  و محرومیت ازلذت از زندگی استفاده نمایید.

ادعای شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • هزینه های پزشکی، تا آنجا که توسط بیمه درمانی شما بازپرداخت نمی شود
  • آسیب به اموال شخصی، لباس و وسایل حمل و نقل
  • هزینه های سفر
  • از دست دادن درآمد
  • هزینه توانبخشی
  • هزینه های مراقبت از خانه
  • هزینه ادغام مجدد
  • پول هوشمند
  • نرخ بهره حقوقی
  • هزینه های حقوقی

 

خسارت مرگ : ممکن است که شما در اثر تصادف با مرگ یکی از عزیزان مواجه شوید. آسیبی که از آن رنج می برید ممکن است مربوط به هزینه های مراسم تشییع جنازه و از دست دادن بازرسی زندگی توسط مرحوم باشد. این کمبود به معنای ضرورت آسیب می باشد که نظر به چند مفروضات تعیین میشود. این امر، به ویژه در مورد وضعیت مالی قبل از مرگ و مصارفی که در صورت مرگ صورت می گیرد، در نظر گرفته شده است. آیا بازماندگان به آسیب مالی / آسیب نا محدود حق دارند؟ قانون هالند حق مرگ یا خسارت غیرمستقیم در صورت مرگ را ندارد غم و غصه ای که از مرگ کسی به وجود می آید  براش شما آنرا جبران خسارت نمی کند.