افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

راهنمایی

نکاتی که پس از حادثه متوجه آن باشید:

۱. جمع آوری مدارک شاهدان
به منظور نشان دادن درست حادثه،معلومات شاهد و عکس از محل حادثه ممکن است مهم باشند. اینها معمولا به تنها پس از حادثه قابل جمع آوری هستند. سعی کنید آنها را در صورت امکان بلافاصله جمع آوری نمایید.

۲. نزد پزشک خانگی تان بروید
به عنوان یک قربانی، باید نشان دهید که کدام آسیب از حادثه به شما وارد شده است. اگر به بیمارستان منتقل نشوید، مهم است که پس از یک تصادف به پزشک خود مراجعه کنید.

 ۳. تمام نامه ها، قراردادها و غیره را ذخیره کنید
برای اثبات آسیب خود، مهم است که تمام اسناد کتبی (مانند: نامه ها، یادداشت حقوق، قراردادهای کاری، و غیره) را نگه دارید.

 ۴. تمام هزینه ها را حساب کنید
از ابتدا تمام هزینه ها، فاصله سفر، و غیره را ثبت کنید تا از فراموش شدن آنها جلوگیری شود. همچنین تمام یادداشت ها، رسید و غیره را نگه دارید.

۵. خود تان بیش از ضرورت اطلاعات ندهید
بسیاری ازشرکت های بیمه بلافاصله شما را از آسیب و وضعیت سلامتی تان می پرسند. این “علاقه” تنها به معنای استفاده آن در مقابل شما است. اگر سلامت شما قبل از حادثه در تعیین اثرات تصادفات مهم باشد، این امر در جریان پرونه پزشکی تان بر ملا می شود.