افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

خسارت معاش

Randstad Letselschade & Advies با کار فرمای شما کمک می کند.

آسیب شما  بر کارفرمای شما نیز تاثیر می گذارد. او موظف است که حقوق شما را پرداخت کند، در حالی که هیچ یا به طور کامل نمی توانید کار کنید. دفتر ما می تواند به کارفرمای شما در جبران خسارت از طرف مسوول همیاری نماید. خسارت معاش شامل دستمزد خالص پرداخت شده، هزینه های اداری و هزینه های مربوط به محل کار و تعدیلات مجدد است. پس از تایید مسوولیت، هزینه های ما توسط بیمه طرف مسوول تامین می شود. بنا کارفرمای شما مجبور نیست که خود مصارف را بپردازد. برای اینکه خسارت معاش تأثیرات بیشتری بر شرکت شما نتواند داشته باشد، همی حالا با ما در تماس شوید. متخصصان ما خوشحال هستند که به شما کمک کنند.

ما از مکان هایی در  Roosendaal ، Rotterdam، Den haag،  Utrecht و Amsterdam  مشغول کار هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به تماس مراجعه کنید.