افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

مصارف

 در بیشتر موارد، هزینه های کمک های حقوقی به طور کامل توسط طرف مسوول پرداخت می شود. اما این وضع تغییر می کند وقتی قسمتی یا هیچ مسوولیت را طرف مقابل قبول نمی کند. برای مثال، در مورد خطاهای پزشکی یا مواردی که شرکت بیمه وجود نداشته باشد. در این حالت، ما می توانیم در مورد هزینه بازپرداخت با شما موافقتنامه های جداگانه ای بسازیم.

Randstad Letselschade & Advies  براساس نرخ نسبتا خوب ساعتی کار می کند و هزینه های خود را از طریق شما از طرف مسوول می گیرد. از صحبت نخست ما هیج هزینه ای بالای شما گذاشته نمی شود تا وقتی که شما تصمیم نگیرید که شما را کمک کنیم.  به این منوال شما می توانید همیشه معلومات جمع آوری کنید در باره روند پرونده ی تان از طرف Randstad Letselschade & Advies