افغان وکلاتحق شما, مسئولیت مادر زبان شما
افغان وکلات

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند! اگردر نتیجه کار کرد دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند

حق شما, مسئولیت ما

ما راهنمایی درست می نماییم در پرونده درخواست جبران آسیب از طرف مقابل. متخصصین بین الفرهنگی ما در خدمت شما هستند!

در زبان شما

افغان وکالت با اعضای کار می کند که در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی, دری، فارسی و فرانسوی است.

خانه

اولین دفتر آسیب بین الفرهنگی در هالند
اگردر نتیجه تصادف دیگری به شما آسیب رسیده باشد، پس می خواهید که طرف مسوول جبران این آسیب را کند.افغان وکالت  یک سازمان چند فرهنگی است که تجربه زیادی در زمینه آسیب دیدگی دارند. آنها می توانند به زبان های مختلف با شما صحبت کنند.

افغان وکالت متخصص در ارائه کمک قانونی در حوادث ترافیکی و شرکتی است و با شرکت بیمه طرف مقابل داخل مذاکره می شود.

افغان وکالت با اعضای کار می کند که  در پهلوی هالندی یک یا چند زبان دیگر را نیز می دانند. این شامل ترکی، عربی، مراکشی، روسی، بلغاری، لهستانی، انگلیسی و فرانسوی است. با صحبت کردن به زبان  شما و درک فرهنگ مشتریان، ارتباط اعتمادی سریع تر به وجود می آید.

متخصصین فرهنگی ما در خدمت شما هستند!